Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 28, 2024

"Sverige håller på att bli straffmyndigt" gällande cybersäkerhet!
Olle och Christoffer gästas av Rania Bemassi och Albert Koubov Gonzalez" för att gå igenom hur NIS2-direktivet ska implementeras i svensk lag och hur detta påför en hel del svenska organisationer nya lagkrav kring cybersäkerhet.

Vad föreslås stå i den nya cybersäkerhetslagen, vem påverkas och hur förbereder man sig på att efterleva dessa nya regler?

EUs NIS2 direktiv:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive
Nya regler om cybersäkerhet, SOU 2024:18:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/03/sou-202418/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!